Cyfrannwch

Y Nadolig hwn bydd mwy na 1500 o blant yng Nghymru heb gartref.

Bydd nifer brawychus o blant yn byw mewn hosteli, llety gwely a brecwast, gwestai neu fflatiau heb ddigon o le i fwyta, cysgu a chwarae.

Dim ond am gyfnod byrdymor y bwriedir i bobl fyw yn y mathau hyn o ‘lety dros dro’, ond o ganlyniad i'r argyfwng tai, gallai pobl orfod aros mewn llety o'r fath am fisoedd lawer, neu flynyddoedd hyd yn oed, heb fawr obaith o gael cartref parhaol. Gall yr amodau fod yn gyfyng, gyda theuluoedd weithiau yn byw mew un ystafell ac yn cael eu gorfodi i fwyta eu swper ar y gwely neu ar y llawr.

Mae nifer ddigynsail o bobl sy'n byw mewn llety dros dro yn dod atom er mwyn cael cyngor a chymorth; mae ein llwyth gwaith wedi cynyddu fwy na thraean o gymharu â'r llynedd. Mae ein tîm yn gweithio'n ddi-baid i helpu pobl ledled Cymru i sefyll i fyny dros eu hawliau, i wella eu sefyllfa ac i ddod o hyd i gartref da a'i gadw.

Ond ni allwn wneud hyn hebddoch chi.

Er gwaethaf y cymorth ychwanegol a roddwyd ar waith yn ystod y pandemig, nid yw digartrefedd yng Nghymru wedi diflannu. Gallai eich rhodd i Shelter Cymru olygu'r gwahaniaeth rhwng pobl yn dod o hyd i gartref diogel ac yn ei gadw, neu'n cysgu ar y stryd.