Cyfrannwch

Y gwanwyn hwn, bydd bron i 7,500 o bobl yng Nghymru heb gartref.

Bydd nifer brawychus o blant yn byw mewn hosteli, llety gwely a brecwast, gwestai neu fflatiau heb ddigon o le i fwyta a cysgu.

Dim ond am gyfnod byrdymor y bwriedir i bobl fyw yn y mathau hyn o ‘lety dros dro’, ond o ganlyniad i'r argyfwng tai, gallai pobl orfod aros mewn llety o'r fath am fisoedd lawer, neu flynyddoedd hyd yn oed, heb fawr obaith o gael cartref parhaol. Gall yr amodau fod yn gyfyng, gyda theuluoedd weithiau yn byw mew un ystafell ac yn cael eu gorfodi i fwyta eu swper ar y gwely neu ar y llawr.

Stori Natalie**
Mae Natalie a'i merch pedair oed wedi bod heb gartref ers mis Chwefror 2021. Mae eu llety dros dro yn beryglus gan fod yno ffenestri isel a gwifrau heb eu gorchuddio, ac mae Natalie yn poeni y caiff ei merch niwed. 

”Mae hi'n casáu byw yma. Mae hi'n crio bob tro y byddwn ni'n dod yn ôl yma, ac mae'r sŵn o'r tu allan gyda'r nos yn ei dychryn hi.”

Mae pob plentyn yn haeddu lle diogel i'w alw'n gartref. Mae Shelter Cymru yn helpu Natalie i ddod o hyd i gartref parhaol mewn ardal addas; rhywle y gall ei merch chwarae a chael noson dda o gwsg, a rhywle y gallant greu dyfodol diogel gyda'i gilydd.

”Nid dyma'r bywyd dwi am iddi ei gael.”

Mae nifer ddigynsail o bobl sy'n byw mewn llety dros dro yn dod atom er mwyn cael cyngor a chymorth; mae ein llwyth gwaith wedi cynyddu fwy na thraean o gymharu â'r llynedd. Mae ein tîm yn gweithio'n ddi-baid i helpu pobl ledled Cymru i sefyll i fyny dros eu hawliau, i wella eu sefyllfa ac i ddod o hyd i gartref da a'i gadw.

Ond ni allwn wneud hyn hebddoch chi.

Er gwaethaf y cymorth ychwanegol a roddwyd ar waith yn ystod y pandemig, nid yw digartrefedd yng Nghymru wedi diflannu. Gallai eich rhodd i Shelter Cymru olygu'r gwahaniaeth rhwng pobl yn dod o hyd i gartref diogel ac yn ei gadw, neu'n cysgu ar y stryd.

Cyfrannwch heddiw
Helpwch i roi rhywle diogel i rieni fel Natalie fagu eu plant.

 

**Mae stori Natalie yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn. Newidiwyd ei henw er mwyn osgoi gallu ei hadnabod.